Questions? AskAuckland
  

NZ Plants


Loranthaceae

Alepis flavida

pirata, piriraki, yellow mistletoe

Ileostylus micranthus

pirata, green mistletoe

Peraxilla tetrapetala

pirata, pikirangi, red mistletoe

Tupeia antarctica

pirata, tapia,tupia, white mistletoe